Регистрация
   
 
 
Измерение объема Помимо цен, столбчатые диаграммы нередко отражают объем торгов, т.е. количество акций, купленных или проданных за определенный период времени, представленный каждым столбиком. На дневной диаграмме объем торгов отражает совокупное количество акций, купленных или проданных в течение соответствующего торгового дня. По соглашению этот объем отображается в виде отдельной столбчатой диаграммы и обычно приводится непосредственно под диаграммой цены акций.
Сочетание накопления
  • Предприятие осуществляет права владения.
  • Предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно подчинено.
Популярные новости

Главная Новости

Кодекс про адміністративні правопорушення України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс про адміністративні правопорушення України, Кодекс законів про адміністративні правопорушення, КУпАП, КУпАП України, Статьи КУпАП, 2014

Опубликовано: 01.09.2018

видео Кодекс про адміністративні правопорушення України, Кодекс про адміністративні правопорушення, Кодекс про адміністративні правопорушення України, Кодекс законів про адміністративні правопорушення, КУпАП,  КУпАП України, Статьи КУпАП, 2014


Учим Законы. ст.265-2 КУпАП. Временное задержание автомобиля.

Закон України. Ст. 22, 26 КУпАП. Зауваження і попередження.

.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Кодекс Украины об административных правонарушениях)


130 купап - відповідальність за відмову від огляду на стан сп'яніння

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством (Задачей Кодекс Украины об административных правонарушениях является охрана прав и свобод граждан, собственности, конституционного строя Украины, прав и законных интересов предприятий, учреждений и организаций, установленного правопорядка, укрепление законности, предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе точного и неуклонного соблюдения Конституции и законов Украины, уважения к правам, чести и достоинству других граждан, к правилам общежития, добросовестного выполнения своих обязанностей, ответственности перед обществом).

Скачати Кодекс України про адміністративні правопорушення станом на 01.01.2014р. (Скачать Кодекс Украины об административных правонарушениях)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ).

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (Общие положения).

РозділII. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ).

Глава 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Административное правонарушение и административная ответственность).

Глава 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ (Административное взыскание).

Глава 4. НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ (Наложение административного взыскания).

Глава 5. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (Административные правонарушения в области охраны труда и здоровья населения).

Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ (Административные правонарушения, посягающие на собственность).

Глава 7. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (Административные правонарушения в области охраны природы, использования природных ресурсов, охраны памятников истории и культуры).

Глава 8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ (Административные правонарушения в промышленности, строительстве и в сфере использования топливно-энергетических ресурсов).

Глава 9. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ (Административные правонарушения в сельском хозяйстве. Нарушение ветеринарно-санитарных правил).

Глава 10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ, В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ'ЯЗКУ (Административные правонарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи).

Глава 11. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ (Административные правонарушения в области жилищных прав граждан, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства).

Глава 12. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Административные правонарушения в области торговли, общественного питания, сфере услуг, области финансов и предпринимательской деятельности).

Глава 13. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (Административные правонарушения в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации).

Глава 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ (Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность).

Глава 15. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ (Административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления).

Глава 15-А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Административные правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения).

Глава 15-Б. КОРУПЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Корупционные административные правонарушения).

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ).

Глава 16 . ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ (Основные положения).

Глава 17. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Подведомственность дел об административных правонарушениях).

Розділ IV ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ).

Глава 18. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ (Основные положения).

Глава 19. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Протокол об административном правонарушении).

Глава 20. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Мероприятия обеспечения осуществления по делам об административном правонарушении).

Глава 21 . ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении).

Глава 22. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Рассмотрение дел об административных правонарушениях).

Глава 23. ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (поточна позиція) (Постановление по делу об административном правонарушении).

Глава 24. ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (Обжалование и опротестование постановления по делу об административном правонарушении).

Розділ V ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ (ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ).

Глава 25. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ (Основные положения).

Глава 26. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ(Производство по исполнению постановления о вынесении предупреждения).

Глава 27. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ (Производство по исполнению постановления о наложении штрафа).

Глава 28. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА (Производство по исполнению постановления о возмездном изъятии предмета).

Глава 29. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ (Производство по исполнению постановления о конфискации предмета, денег).

Глава 30. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА (Производство по исполнению постановления о лишении специального права).

Глава 30-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ (Производство по исполнению постановления о применении общественных работ).

Глава 31. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ (Производство по исполнению постановления о применении исправительных работ).

Глава 32. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ (Производство по исполнению постановления о применении административного ареста).

Глава 33. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ(Производство по исполнению постановления в части возмещения имущественного ущерба).


© "me-job.info" Все права защищены.
Управление предприятием осуществляется на основе единоначалия. Общественные организации и весь коллектив работ-пиков предприятия принимают широкое участие в обсуждении и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения государственного плана, развитию и совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности предприятия, улучшению условий труда и быта его работников. Предприятие во всей своей деятельности обязано соблюдать социалистическую законность и государственную дисциплину. Предоставленные предприятию права должны использоваться в интересах всего народного хозяйства и коллектива работников предприятия.
   
rss